การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 973 อัตรา 4-18 มีนาคม 2563 สมัครสอบ การรถไฟ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 973 อัตรา 4-18 มีนาคม 2563 สมัครสอบ การรถไฟ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อเข้าทํางานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อเข้าทํางานในการรถไฟ แห่งประเทศไทย จํานวน ๔๗๓ อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔. การรับสมัครสอบ (สามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียว)
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดําเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๔.๑.๑ ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หัวข้อ “กรอกใบสมัคร” หรือ https://railway.thaijobjob.com
๔.๑.๒ ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๔.๑.๓ ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น เพื่อนําไปชําระเงิน หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น สามารถเข้าระบบเพื่อจัดพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการ ชําระเงินได้ภายหลัง แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๑.๔ การชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ตาม ข้อ ๔.๑.๓) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน การชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่ กําหนดเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights