การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 130 อัตรา 6-17 มิถุนายน 2562 สมัครสอบ กฟน. 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 130 อัตรา 6-17 มิถุนายน 2562 สมัครสอบ กฟน. 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศที่ ฝทม. 2/2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จํานวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งบุคลากร 5 จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งนักการเงิน 5 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 15 อัตรา
4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
7. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนักการตลาด 4 จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 5 อัตรา
13. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 11 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 3 อัตรา
18. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 6 อัตรา
19. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 5 อัตรา
20. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 4 อัตรา
21. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
23. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 6 อัตรา
24. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 1 อัตรา
25. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา
26. ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 จำนวน 38 อัตรา

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน”
– ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร สามารถอ่านได้ในรายละเอียดเอกสารแนบของแต่ละคุณวุฒิ
– กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกําหนด และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันการสมัคร เพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ กฟน. ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
– ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถ พิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร
– ผู้สมัครทุกคุณวุฒิ ต้องแนบไฟล์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน หาก กฟน. ตรวจพบภายหลัง ในกรณีผู้สมัครแนบไฟล์หลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังได้ทุกขั้นตอน และไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น จาก กฟน. รวมถึงค่าสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights