การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ รวม 141 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 สมัครสอบการไฟฟ้านาครหลวง 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบ รวม 141 อัตรา 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 สมัครสอบการไฟฟ้านาครหลวง 2564
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศที่ ฝทม. 1/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้า นครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จํานวน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตําแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก “ประกาศรับสมัครงาน”
2.2 ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารแนบของแต่ละคุณวุฒิ
2.3 กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบกรอกใบสมัคร และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดยืนยันการสมัคร เพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ กฟน. ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
2.4 ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร
2.5 ผู้สมัครทุกคุณวุฒิ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วนแล้ว แนบไฟล์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ หาก กฟน. ตรวจพบภายหลัง ในกรณีผู้สมัครแนบไฟล์หลักฐานการศึกษาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ รับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง และ กฟน. ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ภายหลังได้ทุกขั้นตอน และไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น จาก กฟน. รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบ โดยต้องแนบไฟล์เอกสาร ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,