การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานกว่า 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธค 2560 สมัครสอบ กฟผ. 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานกว่า 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธค 2560 สมัครสอบ กฟผ. 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-11-29 at 6.39.42 PMด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนชํานาญงาน จํานวน 47 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจําตามพื้นที่ที่กําหนด รายละเอียดตามแนบท้าย ประกาศโดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
– ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
– ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
– สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่ไม่ถึงระดับ ปวช.
– ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยืนใบสมัคร

Screen Shot 2017-11-29 at 6.38.23 PM

การรับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง และ 1 หน่วยงาน (รหัสเดียว) เท่านั้น ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560 (เฉพาะวันทําการ) เวลา 08.30-15.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,