การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานประจำปี 2563 15-31 กรกฎาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานประจำปี 2563 15-31 กรกฎาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ประจำปี 2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร
– กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท และผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,