การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบ รวม 223 อัตรา 20-26 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบ กฟภ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบ รวม 223 อัตรา 20-26 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบ กฟภ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 โดยมีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และ ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่จําหน่ายไฟฟ้า 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) คิดเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ร้อยละ 99 ของพื้นที่ประเทศไทย
ในการนี้ กฟภ. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 โดยมีอัตรารับสมัครเขตพื้นที่การปฏิบัติงานสํานักงานใหญ่ จํานวน 29 อัตรา และสํานักงานส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จํานวน 194 อัตรา รวมจํานวน 223 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคร่าวๆ
– วิศวกร (ไฟฟ้า)
– วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
– นักการเงิน
– นักตรวจสอบภายใน
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– นิติกร
– บุคลากร
– เศรษฐกร
– สถาปนิก
– นักวิทยาศาสตร์
– พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
– พนักงานช่าง (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)
– พนักงานช่าง (โยธา)
และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

การรับสมัคร
– ผู้สนใจต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัครพร้อม ทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ หากยืนยัน การส่งใบสมัครแล้ว กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถ สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามที่ กฟภ. กําหนด ภายใน วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ระบบ จะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจาก บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,