ข่าวด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 368 อัตรา 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 368 อัตรา 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๘ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th >รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป >พนักงานราชการทั่วไป >ปี ๒๕๖๑๖ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com >พนักงานราชการทั่วไป >ปี ๒๕๖๑ >หัวข้อ “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รวมจำนวนทั้งสิ้น 368 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th >รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป >พนักงานราชการทั่วไป >ปี ๒๕๖๑๖ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://rid.job.thai.com >พนักงานราชการทั่วไป >ปี ๒๕๖๑ >หัวข้อ “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน คลิก!!!

Tags: , , , , ,