ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนา – 2 เมษา 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนา – 2 เมษา 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๓ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเปิดเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com หรือ www.forest.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๖ ตําแหน่ง รวม ๖๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเปิดเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com หรือ www.forest.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบเก่ากรมป่าไม้ เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , , , ,