ข่าวด่วน! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน กว่า 112 อัตรา 4-27 ธันวาคม 2561 สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน กว่า 112 อัตรา 4-27 ธันวาคม 2561 สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
๑.๒ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
๑.๓ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
๑.๕ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑.๖ ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๑.๗ ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
๑.๘ ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ


อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” หรือเว็บไซต์กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานักบริหารงานกลาง ส่วนการเจ้าหน้าที่ http://www.dnp.go.th/personal หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights