ข่าวด่วน!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 2 ตำแหน่ง 3 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน รวม 2 ตำแหน่ง 3 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง

– ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง สังกัดส่วนกลาง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com หรือ https://www.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อตัว – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,