ข่าวด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร รวม 450 อัตรา 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร รวม 450 อัตรา 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ ชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ (กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน)
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดําเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตํารงตําแหน่งในกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๓๕๐ อัตรา เรียกว่า สายอํานวยการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1

ประกาศสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่มงานเทคนิค)
ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) วิธีการคัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กอปรกับอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ายหนังสือ สํานักงานกําลังพล ด่วนที่สุด ที่ 000๔.๑๖ ๑๘ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒) ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ต่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒ ๑/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัคร และคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงาน พิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน ๑๐๐ อัตรา
โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้
๑.๑) สายสอบที่ ๑ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น (ไม่รวมถึง สาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ) จํานวน ๖๖ อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ. 2
๑.๒ สายสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่นๆ) จํานวน ๓๔ อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!