ข่าวด่วน@! สำนักงานส่งกำลังบำรุง เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 22 ตำแหน่ง บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน@! สำนักงานส่งกำลังบำรุง เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 22 ตำแหน่ง บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ สํานักงานส่งกําลังบํารุง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัด กองโยธาธิการ (เพิ่มเติม)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างเขียนแบบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ สิบตํารวจตรี ในสังกัด กองโยธาธิการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง โดยวิธีการ คัดเลือก รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.๑ ขั้น ๑ (๔,๘๗๐ บาท) และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบแล้วจึงปรับให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่กําหนด ต่อมาได้มีประกาศ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัด กองโยธาธิการ จํานวน ๒๒ ตําแหน่ง ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครสอบ จํานวน ๔ ราย ซึ่งยังไม่ครบถ้วนตามจํานวนตําแหน่งความต้องการของทางราชการ

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ งานเทคนิคทําหน้าที่งาน ช่างก่อสร้าง ช่างควบคุมงานก่อสร้าง งานช่างสํารวจ และงานช่างควบคุมงานก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ ในสังกัด กองโยธาธิการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง จํานวน ๒๒ ตําแหน่ง ดังนี้
๑.๑ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ ทําหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จํานวน ๔ ตําแหน่ง
๑.๒ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ ทําหน้าที่งานช่างควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน ๒ ตําแหน่ง
๑.๓ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๓ กองโยธาธิการ ทําหน้าที่งานช่างก่อสร้าง จํานวน ๓ ตําแหน่ง
๑.๔ ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายโยธาธิการ ๓ กองโยธาธิการ ทําหน้าที่งานช่างสํารวจ จํานวน ๓ ตําแหน่ง
๑.๕ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ ทําหน้าที่งานช่างควบคุมงาน ก่อสร้าง/ช่างเขียนแบบ จํานวน ๑๐ ตําแหน่ง

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องกระจก สํานักงานส่งกําลังบํารุง อาคาร 9 ชั้น ๑ เลขที่ ๕๒ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ กองโยธาธิการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๓๒๗๕ และหรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ http://logistics.police.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,