ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 9-29 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กพ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 9-29 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กพ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑ ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข ๑ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑” ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑

ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สํานักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จํานวน ๔ ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

วิธีการดำเนินการ
สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบผู้ที่สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังจะสําเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑” ไม่เว้น วันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,