ข่าวมาใหม่! กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 27-31 สิงหาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 27-31 สิงหาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ ตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ประกันสังคม

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตําแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นอันยกเลิกหรือโมฆะสําหรับผู้นั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,