ข่าวมาใหม่! สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน รวม 48 อัตรา 14-27 กุมภาพันธ์ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือน รวม 48 อัตรา 14-27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือ การคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มติคณะกรรมการอํานวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่ง/กลุ่มวิชาที่จะดําเนินการสอบแข่งขัน
๑.๑ ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ๑๗,๖๙๐ บาท จํานวน ๔๘ อัตรา
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชา ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน ๑๗ ทางหรือสาขาวิชาเอกตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ ๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.iccs.ac.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ https://iccs.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,