ข่าวมาใหม่! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักวิชาการวัฒนธรรม รวม 150 อัตรา 24-30 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวมาใหม่! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครนักวิชาการวัฒนธรรม รวม 150 อัตรา 24-30 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๒๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  จํานวน ๑๕๐ อัตรา
สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ศูนย์อํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานสังกัดสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มี คุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าที่เว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม”
(๒) เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครคัดเลือก โดยกรอก ข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,