ข่าวล่ามาแรง!! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบรวม 22 อัตรา 17 ตค – 10 พย 2557 สมัครงาน กรมเจ้าท่า 58 สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวล่ามาแรง!! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบรวม 22 อัตรา 17 ตค – 10 พย 2557 สมัครงาน กรมเจ้าท่า 58 สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน กรมเจ้าท่า 58

สมัครงาน กรมเจ้าท่า 58

ล่าสุด!! กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ http://www.md.go.th/md ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ..

ประกาศกรมเจ้าท่า
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 4 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

4. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

6. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

7. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน) จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

8. ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการจัดการโลจิสติกส์ ทางการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

9. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ http://www.md.go.th/md ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , , ,