[ข่าวล่าสุด] กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 ตั้งแต่ 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวล่าสุด] กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

ข่าวอัพเดทลล่าสุดเมื่อวันที่ 22/04/2555 วันนี้มีข่าวการเตียมตัวเปิดรับสมัครสอบของ กรมการปกครองล่าสุด มีความเป็นไปได้ที่เปิดสอบ 99 % โดยเว็ปที่กรมขึ้นโครงเว็ปที่รับสมัคร เตรียมประกาศแล้ว รับสมัครทางอินเตอร์เนต 30 เม.ย.-22 พ.ค.55 นี้ การรับสมัครปลัดอำเภอ มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดสอบ 99 % ตอนนี้ที่ website http://job.dopa.go.th สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของข่าวนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา - 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

[ข่าวล่าสุด] กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

ตอนนี้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กำลังจัดทำอยู่คะ

วันนี้เลยนำมาวางไว้ให้ทุกๆท่านได้ลองกดเข้าไปก่อน กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.
โทร.             0-2225-8052       ต่อ 233 โทรสาร.             0-2225-8052       ต่อ 225
Email : bookbig_dopa@hotmail.com
ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน
พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2555 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร
“ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ 1 มิถุนายน 2555 ทางเว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 1 มิถุนายน 2555 ทางเว็บไซต์http://job.dopa.go.th/
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.
โทร.             0-2225-8052       ต่อ 233 โทรสาร.             0-2225-8052       ต่อ 225 Email : bookbig_dopa@hotmail.com

11.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร
หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.             0-2652-8244       ,             0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทราม คะ [ข่าวล่าสุด] กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัคร ปลัดอําเภอ ประจำปี 2555 30 เมษา – 22 พค 2555 ปลัดอําเภอ สมัครสอบ 2555

Tags: , , , , , , , ,