[ข่าวสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2560] กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ข่าวสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2560] กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Screen Shot 2016-12-13 at 4.44.21 PMล่าสุด! กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3763, 0 2534 5266, กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3711 และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 762 หรือ Internet : http://www.atts.ac.th และ facebook: รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครโดยย่อ
1.1 เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปีในปีที่เข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีระยะเวลาประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปลดประจำการก่อนวันที่ 15๕ ธันวาคม พ.ศ.2559) อายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2536 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539) และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
1.2 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ก็ได้
1.3 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมหรือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ซึ่งแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ

การรับสมัคร
สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

การสอบภาควิชาการ
ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งห้องสอบและเวลาสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 สำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3763, 0 2534 5266, กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 3711 และประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ 0 2534 762 หรือ Internet : http://www.atts.ac.th และ facebook: รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

ขั้นตอนการสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560

1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม[บันทึก]
หากท่านต้องการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางตู้ ATM กรุณาคลิกปุ่ม [ATM] และดำเนินการตามขั้นตอนที่หน้าเว็บ
หากท่านต้องการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง KTB Online กรุณาคลิกปุ่ม [KTB Online] และดำเนินการตามขั้นตอนที่หน้าเว็บ
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอก
เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
ข้อควรระวัง

ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็น
เลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
[ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

Tags: , , , ,