ข่าวใหม่@! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่@! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 14 อัตรา 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน) และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
จํานวน ๑๒ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านสนับสนุน)
จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท

๑.๓ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จํานวน ๑ ตําแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ลูกจ้าง” หรือ http://job.dtn.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
– กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ผู้สมัครสามารถกลับมาพิมพ์ใบชําระเงิน โดยเลือกเมนู พิมพ์ใบชําระเงิน ที่หน้า เว็บไซต์รับสมัคร ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใน เวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บเป็นหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผล สมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,