ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัด ส.ป.ก. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตําแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๓. ตําแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๔. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา
๕. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๖. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๗. ตําแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๘. ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๙. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๑๐. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
๑๑. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ อัตรา
๑๒. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๑๖ อัตรา
๑๓. ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
๑๔. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๑๕. ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๑๖. ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
๑๗. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๑๖ อัตรา

อัตราเงินเดือน
๑) วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๓) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน ๔,๔๐๐ – ๑๐,๓๔๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
– กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง เช่น USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,