ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าวใหม่! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง รวม 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
ด้วยสํานักงานศาลปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสํานักงานศาลปกครองอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ (๒) และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๘๖-๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสํานักงานศาลปกครองนํามาใช้โดยอนุโลม และคําสั่งสํานักงานศาลปกครอง ที่ ๕๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอํานาจให้ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน สํานักงานศาลปกครองจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสํานักงานศาลปกครอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง จํานวนตําแหน่งว่าง ๑๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานนิติการ งานวินัย งานวิชาการกฎหมาย งานธุรการคดี เช่น งานรับคําฟ้อง คําอุทธรณ์ คําร้อง คําขอต่างๆ เอกสารคําคู่ความ และตั้งสํานวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี จัดทําสารบบความ สารบบคําพิพากษา จัดเก็บสํานวนคดี งานตรวจสอบและงานดําเนินการหลังคําพิพากษา/คําสั่ง งานจัดทําหมาย คําสั่ง ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคําสั่งศาล หรือที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” หรือ http://www.admincourt.go.th
(๒) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายสีของตนเอง ขนาด ๑ นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 5 เดือน โดยใช้ไฟล์รูปภาพและขนาดตามที่ระบบกําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,