ข่าว HOT@! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ป.ตรี ทุกสาขา รวม 200 อัตรา 21 – 29 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ป.ตรี ทุกสาขา รวม 200 อัตรา 21 – 29 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๑ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๑ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
อาศัยอํานาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ดังนี้

ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ชื่อตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวน
ตําแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” จํานวน ๒๐๐ อัตรา

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
๑) ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
๒) ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการ จะได้รับบําเหน็จตอบแทน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมวุฒิบัตร
๓) อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณา จากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละหนึ่งปี โดยให้นําค่าคะแนนประเมินผล การปฏิบัติงานทั้ง ๓ รอบมาหาค่าเฉลี่ยและพิจารณาต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ค่าคะแนน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ทั้งนี้ กรณี อสพ.สํารองที่เรียกทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน จะไม่ได้รับการประเมินต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครคัดเลือกและเงื่อนไขการรับสมัคร
ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการรับสมัครคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗ (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามคุณสมบัติและจํานวนที่กรมฯ กําหนด ดังนี้
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
– ผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานมาให้ครบถ้วนในวันยื่นใบสมัคร เจ้าหน้าที่รับสมัครจะไม่รับ เอกสารใบสมัคร หากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไว้ไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศฯ
– ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป ตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนาชุมชน จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights