ข่าว HOT@! กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 70 อัตรา 24-27 เมษายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 70 อัตรา 24-27 เมษายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหน่งนายทหารประทวนชาย จํานวน ๔๐ อัตรา และนายทหารประทวนหญิง จํานวน ๓๐ อัตรา โดยผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.๐-๒๒๔๗-๗๖๒๔ (ในเวลาราชการ) และสามารถ ดูรายละเอียด การรับสมัคร, รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จํานวน ๗๐ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

๑. การรับสมัคร
๑.๑ นายทหารประทวนชาย จํานวน ๔๐ อัตรา
๑.๒ นายทหารประทวนหญิง จํานวน ๓๐ อัตรา

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

กําหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (o๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ) และเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๓๐ บาท สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในกรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

การรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองกําลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทร.๐-๒๒๔๗-๗๖๒๔ (ในเวลาราชการ) และสามารถ ดูรายละเอียด การรับสมัคร, รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ กรมการเงินทหารบก findept.rta.mi.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,