ข่าว HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 48 อัตรา 1 – 21 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 48 อัตรา 1 – 21 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
ด้วยกรมชลประทาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ เข้ารับราชการในกรมชลประทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

5. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 14 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7. ตำแหน่งพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (ด้านก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th >รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป >รับสมัครข้าราชการ >ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน” หรือ https://id.thaijobjob.com รับสมัคร ข้าราชการ ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,