ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษา – 7 พค 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษา – 7 พค 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มความปลอดภัยและรักษา ความปลอดภัย สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กองก่อสร้างและบํารุงรักษา กองคลัง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานลําปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค ๐๔๒๘/ว๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตําแหน่งพนักงานธุรการ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
ตําแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์
ตําแหน่งบุคลากร
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ตําแหน่งนิติกร
ตําแหน่งวิศวกรโยธา
ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล
ตําแหน่งสถาปนิก
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง
ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,