ข่าว HOT@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงานกว่า 101 อัตรา 8-15 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงานกว่า 101 อัตรา 8-15 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมธนารักษ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทําของ
ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทําของ จํานวน ๔๑ ตําแหน่ง รวม ๑๐๓ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทําของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

และตำแหน่งอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job onlire” หรือ https://creasury.thaicoco.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,