ข่าว HOT! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา 7-28 ธันวาคม 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 18 อัตรา 7-28 ธันวาคม 2560
Screen Shot 2017-11-25 at 8.09.04 PMข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สํารวจหรือโยธา) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒.๖๕๐ บาท
๑.๒. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒.๖๕๐ บาท
๑.๓. ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (สํารวจหรือโยธา) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒.๖๕๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๕ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๖ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (เครื่องกล) อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๗ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๘ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://dede.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,