ข่าว HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา 14-22 ธันวาคม 2560 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา 14-22 ธันวาคม 2560 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-12-02 at 9.32.27 AMล่าสุด! กองบิน ๔๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๖ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ โทร.๐๕๓๒๘ ๑๐๑๒ – ๑๕ ต่อ ๕-๗๐๕๓, ๕-๗๒๔๔ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการกองบิน ๕๑ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป

ด้วย กองบิน ๔๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ ช่างโครงสร้างอากาศยาน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๒ พนักงานขับรถทุ่นแรง กลุ่มงานบริการ เพศชาย จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๓ พนักงานธุรการกลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๒ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๔ พนักงานสื่อสารกลุ่มงานบริการเพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

๑.๕ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการเพศชายหรือเพศหญิง จํานวน ๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖ อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับพร้อมกับยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่แผนกกําลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔๑ โทร.๐๕๓๒๘ ๑๐๑๒ – ๑๕ ต่อ ๕-๗๐๕๓, ๕-๗๒๔๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,