ข่าว HOT@! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 149 อัตรา 22-29 ตุลาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 149 อัตรา 22-29 ตุลาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จํานวน 149 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบแต่ละตําแหน่ง จํานวนที่รับสมัคร ให้เป็นไปตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติสําหรับผู้สมัคร
– ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
– อายุ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณ์ทํางาน และใบประกอบวิชาชีพของแต่ละตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ รับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กําหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ
– ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 24 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานได้ 2.5 สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 2.6 ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.3 รฟม. จะให้ออกจากงานทันที
27 ผู้สมัครที่นําเอกสารปลอมมายื่น หรือเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ รฟม. กําหนด และจะพิจารณา ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ผู้สมัครสอบไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานประกอบการสมัครงาน (นํามายื่นหลังจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน)
– ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online ที่มีเลขประจําตัวผู้สอบ จํานวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
– กรณีการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสําเนาหลักฐาน จํานวน 1 ชุด – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
– สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด (กรณียื่นวุฒิปริญญาโทให้แนบ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาวุฒิปริญญาตรีและสําเนาใบปริญญาบัตรด้วย จํานวน 1 ชุด) จะต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้มีการรองรับไว้แล้ว และต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร (29 ตุลาคม 2561) กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษามายื่นในวันตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว และ รฟม. จะบรรจุเข้าทํางานจะต้อง นําใบปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์มายื่นในภายหลัง หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
– สําเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (ต้องเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น) ที่มีผลคะแนนตามที่ รฟม. กําหนด จํานวน 1 ชุด สําหรับตําแหน่งที่ระบุว่าต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หากไม่มีในวันตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนํามายื่น ในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้ และหรือมีแต่คะแนนไม่เป็นไปตามที่ รฟม. กําหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
– สําเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน จํานวน 1 ชุด สําหรับตําแหน่งที่ระบุว่าต้องการผู้มีประสบการณ์ โดยหลักฐานการรับรอง ประสบการณ์ ต้องทําเป็นหนังสือ โดยผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้นลงนามรับรอง และระบุรายละเอียด เช่น
– ตําแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ – ความสามารถและผลงาน – ความประพฤติ – วัน เดือน ปีที่เริ่มเข้าทํางาน จนถึงวันที่ออกจากงาน และสาเหตุที่ออกจากงาน เป็นต้น
ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน โดยประสบการณ์ที่มีต้องตรงหรือใกล้เคียงกับหน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่งที่สมัคร หลังจากจบการศึกษาตามคุณวุฒิการศึกษาที่ รฟม. กําหนด โดยนับระยะเวลาที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติงานภายหลังจากสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่รับสมัคร ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สําเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 ชุด สําหรับตําแหน่งที่ระบุว่าต้องการใบประกอบวิชาชีพ หากไม่มีในวันตรวจสอบ คุณสมบัติ ต้องนํามายื่นในวันที่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่สามารถจัดหามาได้จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่ สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่นั่งสอบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ 3 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มายื่นในวันที่ รฟม. กําหนดตามประกาศ และต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากไม่สามารถจัดหามาให้ได้ รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยกเว้นปริญญาบัตรฉบับสมบูรณ์ สามารถมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิ์ต่างๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่สมัครงาน online (2) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น (โปรดตรวจสอบตําแหน่ง คุณสมบัติที่จะสมัครก่อนตัดสินใจเลือก และยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้)
(4) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกําหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร
(5) ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งผู้สมัครสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้หลังจากยืนยันการสมัคร (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์และจัดพิมพ์ในภายหลัง)
(6) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561 และ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 230 บาท ภายหลังจาก ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้ (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วน จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!