ข่าว HOT! สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 21 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT! สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 21 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อนึ่งวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จะปิดรับสมัครสอบเวลา ๒๔.๐๐ น. และผู้สมัคร สอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในเวลาที่กําหนดในข้อ ๔.๒

การสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซด์ www.nesdb.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือ https://nesdb.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,