ข่าว HOT@! สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 11-29 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 10 อัตรา 11-29 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
ด้วย สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง ปรากฏตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://nsc.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ.ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation ในหัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน – การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights