ข่าว HOT@! สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ รวม 28 อัตรา 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ รวม 28 อัตรา 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ จํานวน ๒๘ อัตรา

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
– เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ป.ป.ช. หรือ https://nacc.ithaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะต้องสมัคร ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.)
(๒) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะออกเลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,