ข่าว HOT@! สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานไต่สวน รวม 50 อัตรา 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ข่าว HOT@! สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานไต่สวน รวม 50 อัตรา 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช.
ในตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จํานวน ๕๐ อัตรา

เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๐๐ บาท
– เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ป.ป.ช. หรือ https://nacc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย คือ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะต้องสมัคร ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,