เตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560 พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561 ฟรี โหลดเลย
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

เตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560-2561 พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ ฟรี โหลดเลย

ใครที่กำลัง เตรียมสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 – 2561 อยู่ รีบเข้ามาดูตัวอย่าง แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560 พร้อมเฉลย ชุดนี้เลยคะ เป็น แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับสอบ ปี 2560 – 2561 ที่นำมาฝากกัน เพราะออกสอบบ่อยมากๆ ออกสอบทุกครั้งจริงๆ เราเลย คัดเฉพาะออกสอบมาให้ ไม่อยากให้เสียเวลาอ่านหนังสือเป็นกองๆ ยังไงหละคะ ไปดู แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561 ฟรี กันเลยคะ โหลดเลยเฉพาะ 100 คนเเรกเท่านั้น

c48274396

เตรียมสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560 พร้อมเฉลย คัดเฉพาะออกสอบ แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2561 ฟรี โหลดเลย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำหรับสอบ ปี 2560 – 2561
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของสหกรณ์ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด
ก. สหกรณ์ คือ องค์กรๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัคร
ข. สหกรณ์ คือ กลุ่มบุคคลที่ใช้หลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น)
ค. สหกรณ์ คือ องค์กรๆ หนึ่ง ที่ดำเนินงานด้านความคิด เพื่อสนองความต้องการ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. จากบทนิยามของคำ “สหกรณ์” (แก้ไขใหม่) ข้อใดถูกต้อง
A : สหกรณ์ น.องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน ของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ในการบริหารสหกรณ์ ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
B : จากหนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 3. ข้อใดคือ นโยบายอธิบดีฯ ปี 2561
ก. ปีแห่งการพัฒนาวัตถุดิบ และยกระดับการบริหารจัดการ
ข. ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
ค. ปีแห่งการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ
ง. ปีแห่งการพัฒนาแหล่งความรู้ และยกระดับการบริหารจัดการ

ข้อที่ 4. บุคคลในข้อใด เป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก. วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ข. สันทาน สีสา
ค. วนิดา รุ่มโรย
ง. ภานุวัฒน์ ณ นครพนม

ข้อที่ 5. ข้อใดกล่าวถึง ค่านิยมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง
ก. ริเริ่มสร้างสรรค์ C : Creative thinking
ข. มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working: P)
ค. พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives: D)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดกล่าวถึง คำขวัญการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง
ก. “ซื่อตรงต่อหน้าที่ โปร่งใส ไร้ทุจริต”
ข. “ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส”
ค. “ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต”
ง. “มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต”

ข้อที่ 7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2552
A : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วยพฤติกรรม พัฒนาตนเอง พัฒนางานและทีมงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
B : ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ประกอบด้วยพฤติกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ ประเภทของสหกรณ์
A : สหกรณ์ออมทรัพย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชนแห่งแรก คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แม่มูล จำกัด
B : รวมตัวกันโดย ยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในอาชีพต่อไป
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 9. เกี่ยวกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน
ข. มุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัดและออม เป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว
ค. กลุ่มแรกคือ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การตรวจการสหกรณ์
A : นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์
B : ผู้ตรวจการสหกรณ์ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ขึ้นไป
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

 

 

อ่านรายละเอียดแนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560-2561 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560-2561

 

* ***เฉลยแนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2560-2561 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

 

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , ,