ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด Top โหลด บอกเลย ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด

เพราะตอนนี้ แนวข้อสอบ ทอ กำลังเป็นประเด็น HOT มาก ด้วยเพราะเปิดสอบมากกว่า 600 อัตรา โดยวันนี้เราขอยกเอา แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ มาฝากตามคำเรียกร้องคะ บอกก่อนเลยว่า ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด เรียกได้ว่าชุดนนี้ บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ดจริง คัดเฉพาะแนวที่ออกสอบบ่อยๆ เท่านั้นนะคะ เอา review Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกต่อๆ กันคะ


ห้ามพลาด แนวข้อสอบ ทอ 2558 เด็ดขาด Top โหลด แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 58 บอกเลย แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นประทวน สัญญาบัตร เด็ด

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 11. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 21 กําหนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพอากาศป้องกันราชอาณาจักร
ข. กองทัพอากาศมีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง.  ผิดทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเฉพาะของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ?
ก. ด้านการข่าว
ข. ด้านยุทธการและการฝึก
ค. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
ง. ด้านการศึกษา

ข้อที่ 3. ปัจจัยสําคัญที่เป็นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ?
ก. ผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. ผลประโยชน์ของประชาชน
ค. ผลประโยชน์ของรัฐบาล
ง. ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 4. ข้อใดคือผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กําหนดไว้เป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์นี้ ?
ก. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ
ข. การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ของสถาบันหลักของชาติ
ค. ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์และเป้าหมายกําลังทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. การตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
ข. การตอบสนองวัตถุประสงค์แห่งชาติ
ค. การตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ง. บทบาทที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 6. ข้อใดคือหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดของกองทัพอากาศ ?
ก. การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
ค. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7. ข้อใดคือหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศสู่การเป็นผู้นํา/องค์การนํา ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 ?
ก. เป็นหลักด้านกําลังทางอากาศของประเทศ ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ข. เป็นสถาบันแห่งองค์ความรู้ของกําลังทางอากาศที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค. เป็นสถาบันที่มุงพัฒนากำลังรบให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 8. “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” คือ ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. เป้าประสงค์
ง. จุดมุ่งหมาย

ข้อที่ 9. การพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศอยู่บนพื้นฐานของ………….?
ก. วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ
ข. พันธกิจของกองทัพอากาศ
ค. กรอบภารกิจของกองทัพอากาศ
ง. จุดมุ่งหมายของกองทัพอากาศ

ข้อที่ 10. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 แบ่งออกเป็นกี่ประเด็นยุทธศาสตร์ ?
ก. 3 ยุทธศาสตร์
ข. 4 ยุทธศาสตร์
ค. 5 ยุทธศาสตร์
ง. 6 ยุทธศาสตร์


แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. “วันกองทัพอากาศ” ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี ?
ก. วันที่ 9 เมษายน ของทุกปี
ข. วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี
ง. วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี

ข้อที่ 2. ข้อใดคือผู้บัญชาการทหารอากาศไทยคนปัจจุบัน ?
ก. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
ข. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
ค. พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง
ง. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง


ข้อที่ 3. วันที่ระลึกกองทัพอากาศตรงกับวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปี
ข. วันที่ 28 เมษายน ของทุกปี
ค. วันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

ข้อที่ 4. “กรมอากาศยานทหารบก” ในยุคแรกทำหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. การบินส่งไปรษณีย์ทางอากาศ
ข. การส่งแพทย์
ค. เวชภัณฑ์ทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น “กองทัพอากาศ” ในปีใด ?
ก. ในปี พ.ศ. 2464
ข. ในปี พ.ศ. 2474
ค. ในปี พ.ศ. 2480
ง. ในปี พ.ศ. 2484

ข้อที่ 6. ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศคือ ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

ข้อที่ 7. One of The Best Air Forces in ASEAN คือ ?
ก. กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค
ข. กองทัพอากาศชั้นนาในเอเชีย
ค. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในภูมิภาค
ง. กองทัพอากาศเครือข่ายศูนย์กลางในเอเชีย

ข้อที่ 8. กิจการบินของไทยเริ่มต้นในรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 9. ชาวต่างประเทศได้นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454
ข. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2464
ค. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2454
ง. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2464

ข้อที่ 10. บุคคลในข้อใดที่กองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น “บุพการีของกองทัพอากาศ” ?
ก. พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
ข. นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
ค. นาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต
ง. ถูกทุกข้อ


อ่านแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 เพิ่มเติม >>>>>

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ปี 58..


* เฉลยของแนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2558 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะหมาย เหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,