สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 6-28 พ.ย. 2560 ข้าราชการ 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 1 อัตรา 6-28 พ.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/11/2560 ตื่นเช้ามารับข้อมูลข่าวสาร ข้าราชการ 61 กันหน่อยดีกว่าคะ แต่ต้องขออภัยด้วยที่ยังไม่มีข่าวออกมาเลย แต่วันนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียด ข้าราชการ 61 ได้แล้วที่นี่ หากมีข่าว ข้าราชการ 61 ออกมา อัพเดตให้ทราบกันแน่นอนคะ

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 6-28 พ.ย. 2560 ข้าราชการ 61

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 17500 – 19250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด โดยปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้ความเห็นทางด้านวิชาการ ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารงาน วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของโครงการ และติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และประสานเครือข่าย สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้เชิงบูรณาการ แบบสหสาขาวิชาในการให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อรายงานการศึกษา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้
(๒) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอความเห็น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(๓) ร่วมพัฒนา เสนอความคิดริเริ่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ด้านการวางแผน
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ กลั่นกรองเชิงวิจัยในนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนการบริหารงาน รวมทั้งร่วมวางแผน สนับสนุน หรือร่วมดำเนินการส่งแผนเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนดังกล่าว รวมทั้งวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียน ข้อหารือต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใน การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) จัดทำข้อมูลและร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบ การประเมินผลโครงการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สำรวจทัศนคติหรือความพึงพอใจ จัดทำสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
(๓) รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษา ติดตามข่าวสาร ผลงานวิชาการ และการถอดบทเรียนจากโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 6-28 พ.ย. 2560 ข้าราชการ 61

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,