สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/11/2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่งวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สำหรับท่านที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กับสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา 3-11 ธค 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
(1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ
(2) ช่วยวางแผน และติดตามงานในสำนักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
(3) ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(4) ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(6) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตาม คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การรับสมัครสอบ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดสถานที่เปิดรับสมัครสอบได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบ >>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบคลิก !!!

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน 2556

Tags: , , ,