[ด่วนที่สุด!!] กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสัสดี ประจำปี 2559 12-25 ตค 2558 สมัครสอบ สัสดี ปี 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2558-10-05 at 6.36.47 PM[ด่วนที่สุด!!] กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสัสดี ประจำปี 2559 12-25 ตค 2558 สมัครสอบ สัสดี ปี 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ล่าสุด!! กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2559 online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/aticle2.html โดยผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมในวันที่เปิดรับสมัครสอบ หรืออ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ….

กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2559 online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เพศชาย อายุ ระหว่าง 18-30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2529-2541)
2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
2.2 เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
4. มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
5. ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
6. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
7. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีผลกระทบแก่ทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป
8. ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
9. ไม่อยู่ในสมณเพศ
10. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
11. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12. ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
13. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
14. ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
15. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
16. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>> >>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

ที่มาของข่าว
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com และ facebook : KASSAN2554@gmail.com

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ สัสดี เตรียมสอบ ปี 2558-2559 >>>>
เตรียมสอบ! แนวข้อสอบสัสดี 58-59..
เตรียมสอบ! แนวข้อสอบสัสดี 58-59..
เตรียมสอบ! แนวข้อสอบสัสดี 58-59..

Tags: , , , ,