ด่วนมาก@! กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวม 180 อัตรา 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! กรมการปกครอง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวม 180 อัตรา 31 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) จํานวน ๑๘๐ อัตรา

๔. การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๔.๑ เปิดเว็บไซต์ job.dopa.go.th
๔.๒ ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายสีของตนเอง ขนาด 6 นิ้ว สวมชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยใช้รูปแบบไฟล์รูปภาพและขนาดตามที่ระบบกําหนดและเมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบให้แก่ผู้สมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,