ด่วนมาก! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 46 อัตรา 27 ธค – 8 มค 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 46 อัตรา 27 ธค – 8 มค 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกรมป่าไม้
Screen Shot 2017-12-15 at 3.31.33 PMเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง รวม ๔๖ อัตราโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
Screen Shot 2017-12-15 at 3.10.52 PM
Screen Shot 2017-12-15 at 3.11.06 PM

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเปิดเว็บไซต์ https://forestjob.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,