ด่วนมาก!!! กรมสรรพากรรับสมัคร พนักงานภาษีสรรพากร 27 อัตรา 10 – 28 เมษา 2557 สมัครสอบ กรมสรรพากร 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก!!! กรมสรรพากรรับสมัคร พนักงานภาษีสรรพากร 27 อัตรา 10 – 28 เมษา 2557 สมัครสอบ กรมสรรพากร 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557|

สมัครสอบ กรมสรรพากร

สมัครสอบ กรมสรรพากร

ล่าสุด!!! กรมสรรพกรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร อัตราว่าง 27 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท โดยกรมสรรพกรจะรับสมัครสองทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และ job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพากรประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร อัตราว่าง 27 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
กรมสรรพกรจะรับสมัครสองทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th และ job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่ต้องการพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้าย
โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน จากนั้นนำแบบฟอร์มไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว ตำแหน่งเดียวเท่านั้น
ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
ตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
[ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร >>>
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมสรรพากรพนักงานภาษีสรรพากร ชุดที่ 6 คลิก!!!

Tags: , , , , ,