[ด่วนมาก!] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบรรจุพนักงานธนาคาร ปี 2561-2562 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครสอบ ธ.ก.ส. ปี 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วนมาก!] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบรรจุพนักงานธนาคาร ปี 2561-2562 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครสอบ ธ.ก.ส. ปี 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์ จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. กลุ่มตำแหน่งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินการประกันภัย
– พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์
– พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์

2. กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking
3. กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่
4. กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่
5. กลุ่มตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านบริหารการเงิน
– พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
– พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดทั้งปี โดย ธ.ก.ส. จะพิจารณา ใบสมัครเมื่อมีตําแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบจนถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด หากท่านมีความสนใจจะเข้าร่วมงาน กับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้ง
หมายเหตุ : ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการคัดเลือกตามระยะเวลาที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการรับสมัครงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีดังนี้
การรับสมัครงาน
– รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ http://www.irecruitbaac.com ของ ธ.ก.ส. เท่านั้น
– ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account ส่วนผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถ Logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
– โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน

การคัดเลือก
– ธ.ก.ส. จะพิจารณาคัดเลือก เฉพาะผู้สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.irecruitbaac.com และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะสมัครจึงควรศึกษาวิธีการสมัคร จากคู่มือการสมัครงานออนไลน์ และเตรียมไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครผ่านทางระบบสมัครงานออนไลน์
– ธ.ก.ส. จะแจ้งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลาสถานที่ ที่ธนาคารกําหนดผ่านทาง https://www.baac.or.th/content-job.php และ e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้สมัครให้ไว้ในระบบ
– ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มตําแหน่งที่สมัครจริง รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ตรวจพบ ภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกลุ่มตําแหน่งที่สมัคร หรือข้อมูลและเอกสารมีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครมาตั้งแต่ต้น

ขั้นตอนดําเนินการคัดเลือก
– ทดสอบความรู้เฉพาะตําแหน่งและ/หรือสอบสัมภาษณ์
– ทดสอบด้านบุคลิกภาพ

อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ และแนวทางการกําหนด อัตราค่าจ้างของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 0 2558 6100 ต่อ 8330 – 2, 8334 – 6 ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทําการใด ๆ ว่าสามารถให้ความ ช่วยเหลือในการเข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทําให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดําเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบ เข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทํางานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทําผิดวินัย อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,