ด่วนมาก@! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 53 อัตรา 5-25 กรกฎาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 53 อัตรา 5-25 กรกฎาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา
๒.๓ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา
๒.๔ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา
๒.๕ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ อัตรา
๒.๖ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๒.๗ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๘ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๕ อัตรา
๒.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๒.๑๐ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๕ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com เลือกรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” และเลือกตําแหน่งที่ต้องการ
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๒ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ให้ผู้สมัครสอบนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร (ในระหว่างวันที่ ๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน การชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงิน หลังจากที่ชําระเงินแล้ว
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๔๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชําระเงินแล้ว
หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ สถานะการชําระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กําหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,