ด่วนมาก@! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 6 อัตรา 12 ตค – 6 พย 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 6 อัตรา 12 ตค – 6 พย 2560
Screen Shot 2017-10-11 at 6.49.42 PMข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จํานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6) อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ ๖)

2. ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ฉบับที่ 6)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://boi.thaijobjob.com ในหัวข้อ “ ใบสมัครออนไลน์”
หรือ www.boi.go.th หัวข้อ “ รับสมัครบุคลำกร ” ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,