ด่วนมาก! สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานกว่า 50 อัตรา บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานกว่า 50 อัตรา บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง จํานวน ๕๐ อัตรา สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการโดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๗๖ อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร ๐-๒๒๔๘๒๓๒๔๓ – ๗ ต่อ ๑๓๔ โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ ต้นทาง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เท่านั้น….

ประกาศสํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง
ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก, กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกําหนด ๑ ปี ด้วยวิธีการ สอบแข่งขัน จํานวน ๕๐ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน ตําแหน่ง และจํานวนอัตราที่รับสมัคร
๑.๑ สํานักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบํารุง จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมระบบงาน จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานคลังเงิน จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานความรับผิดทางละเมิด จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิชาการฐานข้อมูล จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิเคราะห์และประเมินผล จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานรับรองการจัดการ จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานสัญญาจ้าง งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จํานวน ๓ อัตรา

๑.๓ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จํานวน ๑๑ อัตรา

๑.๔ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดน้ํายาไม้ จํานวน ๓ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จํานวน ๒ อัตรา

๑.๕ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ จํานวน ๑ อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า านวน ๑๓ อัตรา

๑.๖ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่า จํานวน ๑ อัตรา

๑.๗ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์
พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ จํานวน ๑ อัตรา

ค่าตอบแทน
– คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๑๕๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๔oo/๗๗๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๑๒,๑๕๐ บาท
– คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๔๐๑/๗๗๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๘๕ บาท
– คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๕.๔ คุณวุฒิ ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ค่าจ้างเดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
– ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการโดยให้ผู้ที่ประสงค์ จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สํานักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ ๗๖ อาคารถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร ๐-๒๒๔๘๒๓๒๔๓ – ๗ ต่อ ๑๓๔ โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ ต้นทาง ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เท่านั้น
– สําหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , ,