ด่วนมาก! สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 18-24 มกราคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก! สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 18-24 มกราคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้นอาศัยอํานาจ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา 2 ปี

2. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 2 ปี

3. วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
– ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 85 หมู่ 4 ตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-24มกราคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,