ด่วนมาก@! สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 17 ตำแหน่ง บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนมาก@! สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน รวม 17 ตำแหน่ง บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ด้วยสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร : พนักงาน

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย 2.2 สามารถทํางานให้แก่สํานักงานได้เต็มเวลา
2.3 หากเป็นชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการ ทหาร พ.ศ.2497 มาแล้ว หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.6 ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
2.8 ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนใน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนทุกด้าน ในวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
2.9 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย
2.11 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.12 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ยกเว้นในขณะดํารงตําแหน่งเป็น ผู้ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ให้มีสถานะดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตามความเชื่อทางศาสนา หรือตาม จารีตประเพณี

7. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงกองบริหาร ทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารกลาง สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่ พลาซ่า 2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน หรือผู้สมัครสามารถส่งซองเอกสารการสมัครงานที่ปิดผนึกเรียบร้อย ได้ที่ ชั้น 3 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2561
โดยถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันที่ 7 สิงหาคม 2561 จะไม่ได้รับการพิจารณา
8. การประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก
8.1 กพท. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ทาง https://www.caat.or.th
8.2 กพท. จะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตําแหน่งที่สมัคร
8.3 กพท. สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน และ มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ กพท. ต้องการเข้าปฏิบัติงานเท่านั้น และให้ถือว่า การพิจารณาของ กพท. เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใด ๆ เพิ่มไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,