ด่วนๆ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ปี 2563 รวม 958 อัตรา 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ กทม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วนๆ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ปี 2563 รวม 958 อัตรา 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบ กทม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จะดําเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน ๔๔ ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ๒.๑ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๔,๔๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร 2 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.ก. กําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓” ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,