ด่วน@! กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน@! กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมการท่องเที่ยว 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อาคารตั้ว ลพานุกรม ขั้น ๑ ถนนพระราม 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๐๑๗๐๗๓ – ๗๐๗๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,